CUỘN CHUỘT ĐỂ TRẢI NGHIỆM

01. PB Thanh Vân Cấm Địa – Tinh Văn Hiệp Nữ

Nội dung chính:

- Hảo hán đạt cấp 140 và đã thăng chức mới có thể tham gia.

- Phụ bản có 3 mức độ, mỗi lần tham gia có 10 lượt boss.

- Thông qua phụ bản hảo hán nhận được vật phẩm Tinh Tỏa dùng cho Tinh Văn.

02. Pháp trận sủng

Nội dung chính:

- Dành cho nhân vật đạt cấp 129 trở lên.

- 14 cấp độ Pháp Trận dành riêng cho Sủng.

- Hảo hán có thể ảo hóa những hình ảnh đặc sắc riêng biệt.