Đầu Tư Nhận Thưởng

09/11/2015

Thời gian

  • Diễn ra vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI.

Sự kiện 7 ngày

  • Đầu tư 200 Bạc, bạn có thể nhận được các phần thưởng sau trong vòng 7 ngày:

Số ngày

Phần thưởng

1

200 bạc khóa

2

150 Bạc khóa

3

100 Bạc khóa

4

50 Bạc khóa

547.000 Đồng khóa
672.000 Đồng khóa
797.000 Đồng khóa

Sự kiện Cấp

  • Đầu tư 100 Bạc, lên các cấp độ nhất định, có thể nhận 500% lợi ích là Bạc khóa

Sự kiện Tọa Kỵ

  • Tương tự như sự kiện 7 ngày, đầu tư 300 Bạc có thể nhận 1.000 % Lợi ích là Kỵ Tiến Đan

Sự kiện Hiệp Nữ

  • Tương tự như sự kiện 7 ngày, đầu tư 300 Bạc có thể nhận 1.000 % Lợi ích là Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

Sự kiện Cường Hóa

  • Tương tự như sự kiện 7 ngày, đầu tư 300 Bạc có thể nhận 1.000 % Lợi ích là Đá Cường Hóa.