Mục Tiêu 7 Ngày

09/11/2015

Thời gian

 • Diễn ra vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI. 

Nội dung

Ngày 1 - Tiến Cấp Tọa Kỵ

 • Người chơi tiến cấp Tọa kỵ đến các cấp 2, 3, 4, 5, 6 sẽ nhận được các phần thưởng là Kỵ Tiến Đan

 • Người chơi đạt top 10 lực chiến Tọa Kỵ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như : Trang bị Dây Cương, Tọa Kỵ Tiềm Năng Đan, Kỵ Tiến Đan.

Ngày 2 – Thiên Tài Hiệp Nữ

 • Người chơi tiến cấp cảnh giới Hiệp Nữ đến các cấp 1, 2, 3, 4, 5 sẽ nhận được các phần thưởng là Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan.

 • Người chơi đạt top 10 lực chiến Hiệp Nữ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như : Bạc Không Khóa, Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

Ngày 3 - Cường Hóa

 • Người chơi có 6 món trang bị Cường Hóa đến các cấp 1 – 10 sao, 12 món đến cấp 1 – 10 sao, 12 món đến cấp 2 – 10 sao, 6 món đến cấp 3 – 10 sao, 12 món đến cấp 3 – 10 sao cấp sẽ nhận được các phần thưởng là Đá Cường Hóa

 • Người chơi đạt top 10 tổng cấp sao Cường Hóa sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như: Bạc Không Khóa, Đá Cường Hóa

Ngày 4 - Thiên Tài Tẩy Luyện

 • Người chơi Tẩy Luyện trang bị lên 36, 54, 72, 84, 96 sao sẽ nhận được các phần thưởng là Đá Tẩy Luyện:

 • Người chơi đạt top 10 tổng cấp sao Tẩy Luyện sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như: Bạc Không Khóa, Đá Tẩy Luyện:

Ngày 5 – Khảm Đá

 • Người chơi có tổng cấp Đá đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50 sẽ nhận được các phần thưởng là Rương Đá các cấp:

 • Người chơi đạt top 10 tổng cấp Đá Khảm vào trang bị sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như: Bạc Không Khóa, Đồng Khóa:

Ngày 6 – Kỳ Hiệp Các

 • Người chơi có trang bị 1, 2, 3 Thẻ Tím và 2, 3 Thẻ Cam trong Kỳ Hiệp Các sẽ nhận được các phần thưởng là Thẻ Điểm (điểm EXP nâng cấp các loại thẻ):

 • Người chơi đạt top 10 số lực chiến thẻ trang bị trong Kỳ Hiệp Các sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như: Quà Thẻ Đỏ, 1000 Điểm Thẻ:

Ngày 7 – Tiến cấp Phi Phong

 • Người chơi đạt cấp Phi Phong là 2, 3, 4, 5, 6 sẽ nhận được các phần thưởng là Tơ Tằm:

 • Người chơi đạt top 10 số lực chiến Phi Phong sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như: Bạch Hổ Phù Văn, Phụng Vũ, Tơ Tằm: