Nạp Bạc Nhận Quà

09/11/2015

Nhận quà hấp dẫn mỗi ngày, nhớ tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Diễn ra vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI.

Nội dung

  • Trong sự kiện, mỗi ngày chỉ cần nạp 300 Bạc và đủ số ngày chỉ định sẽ nhận được Quà:

Quà Tích Nạp

Phần thưởng

1 ngày

Đầu Khôi Đồ Chỉ Cam

10 vạn Đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

2 ngày

Y Đồ Chỉ Cam

10 vạn đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

3 ngày

Khố Đồ Chỉ Cam

10 vạn đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

4 ngày

Hài Đồ Chỉ Cam

10 vạn đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

5 ngày

Đai Đồ Chỉ Cam

10 vạn đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

6 ngày

Bao Tay Đồ Chỉ Cam

10 vạn đồng

Kỵ Tiến Đan x 3

Đá Cường Hóa x 3

Tích lũy Bạc

Trong sự kiện, mỗi ngày nạp đủ số tiền tương ứng, sẽ nhận được phần quà :

Số Bạc nạp

Phần thưởng

880

Kỵ Tiến Đan x 5

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 5

Thảo Phạt Lệnh Cam x 2

880

Kỵ Tiến Đan x 10

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 10

Đan Tăng Cấp 51-70 x 1

880

Kỵ Tiến Đan x 15

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 10

Đá Cường Hóa x 5

3 vạn đồng

880

Kỵ Tiến Đan x 20

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 10

20 vạn Đồng

Sách EXP Hiệp Nữ Lớn x 10

880

Kỵ Tiến Đan x 30

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 30

Đá Cường Hóa x 10

Đá Tẩy Luyện x 10

Sách EXP Hiệp Nữ Lớn x 10

880

Kỵ Tiến Đan x 35

Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan x 35

Đá Cường Hóa x 15

Đá Tẩy Luyện x 15

Tôn hiệu – Phú Hộ x 1