Quà Sôi Nổi

09/11/2015

Khi hảo hán hoàn thành các mốc nhiệm vụ sẽ nhận điểm tích lũy, sử dụng điểm tích lũy để đổi nhiều phần quà hấp dẫn và phong phú.

Thời gian

Từ ngày 15 đến ngày thứ 21 của MÁY CHỦ MỚI.

Nội dung

Khi người chơi hoàn thành các mốc nhiệm vụ tương ứng sẽ nhận được các điểm tích lũy, cụ thể như sau:

Phần thưởng

Khi người chơi đạt các mốc điểm sẽ nhận được quà tương ứng có giá trị: