Top Bảng Xếp Hạng

09/11/2015

Tiên Phong Xung Cấp

Thời gian

 • Diễn ra từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt cấp độ nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và Đồng khóa.
 • Cấp độ nhận thưởng là 60, 65, 70, 75, 78, 80

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng của Cấp Độ sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là Bạc khóa và Đá Cường Hóa

Lực Chiến Vô Địch

Thời gian

 • Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt cấp lực chiến nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và Đồng khóa.
 • Cấp độ lực chiến nhận thưởng là 10.000, 20.000, 30.000. 40.000, 50.000, 60.000

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng của Lực Chiến sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là Bạc khóa và Đá Tẩy Luyện

Bang Chiến Xưng Hùng

Thời gian

 • Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt tổng điểm Tích Lũy bang hội của nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và Đồng khóa.
 • Tổng điểm Tích Lũy bang hội nhận thưởng là 1.000 , 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng điểm tích lũy bang hội sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là Bạc khóa và Hiệp Nữ Cảnh Giới Đan

Đại Hội Tỉ Võ

Thời gian

 • Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt tổng điểm Tích Lũy Đại Hội Tỷ Võ của nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và Đồng khóa.
 • Tổng điểm Tích Lũy Đại Hội Tỷ Võ nhận thưởng là 2.000 , 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng của điểm tích lũy Đại Hội Tỉ Võ sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là Bạc khóa và Tẩy Tủy Đan

Phụ bản kinh nghiệm

Thời gian

 • Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt số ải phụ bản kinh nghiệm của nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và điểm EXP.
 • Số ải vượt phụ bản kinh nghiệm nhận thưởng là 10 , 20, 25, 30, 35, 40

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng số ải phụ bản điểm kinh nghiệm sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là Bạc khóa và EXP lớn

Phụ bản Vượt Ải

Thời gian

 • Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhất định đạt số ải phụ bản Vượt Ải của nhân vật, sẽ nhận được thưởng là Bạc khóa và các loại Đá phẩm chất Trang Bị.
 • Số ải vượt phụ bản Vượt Ải nhận thưởng là 5, 10, 15, 20, 25, 30

 • Ngoài ra Top 10 bảng xếp hạng số ải phụ bản Vượt Ải sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là các loại Đá phẩm chất Trang Bị

Lưu ý
 • Nhận TOP chỉ diễn ra trong thời gian Close Beta