Trả Lễ Phúc Lợi

09/11/2015

Thời gian

 • Diễn ra vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau khi mở MÁY CHỦ MỚI.

Trả lễ nạp ngày đầu

 • Thời gian: trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, máy chủ đạt đủ số lượng người nhất định nạp thẻ lần đầu, sẽ nhận được thưởng cho toàn máy chủ.

 

Phản hồi đầu tư

 • Thời gian: trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, máy chủ đạt đủ số lượng người nhất định mua kế hoạch đầu tư Bạc, sẽ nhận được thưởng cho toàn máy chủ

Trả lễ VIP

 • Thời gian: trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, máy chủ đạt đủ số lượng người nhất định đạt VIP 1,2,3, sẽ nhận được thưởng cho toàn máy chủ

Trả lễ Tọa Kỵ

 • Thời gian: trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, máy chủ đạt đủ số lượng người nhất định đạt cấp Tọa Kỵ, sẽ nhận được thưởng cho toàn máy chủ.

Phản hồi Cường Hóa

 • Thời gian: trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ mới.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, máy chủ đạt đủ số lượng người nhất định đạt cấp Cường Hóa trang bị, sẽ nhận được thưởng cho toàn máy chủ.